Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Pretoria: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pretoria

Embassy of Finland
P.O.Box 443, Pretoria 0001, Republic of South Africa
Puh. +27-12-343 0275, S-posti: sanomat.pre@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 1.6.2009

Tausta: Etelä-Afrikan uusi hallitus kitkemään eriarvoisuutta

Etelä-Afrikan uuden hallituksen haasteena on taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen. Zuman kabinettiin kohdistuvat paineet ovat suuret, sillä nykyisessä maailmantaloudellisessa tilanteessa tehtävä ei ole helppo.

ANC voitti odotetusti 22. huhtikuuta pidetyt parlamenttivaalit. Puolue sai 66 prosenttia edustajainpaikoista, mikä sinetöi puolueen puheenjohtajan Jacob Zuman nousun maan presidentiksi.

Zuman hallitus on apartheidin jälkeisen ajan laajin. Siinä on yhteensä 34 ministeriä ja 29 apulaisministeriä. Suurin osa ministereistä on Zuman luottohenkilöitä, vain 12 heistä on maan aiemmissa hallituksissa palvelleilta. Naisia hallituksesta on 41 prosenttia, joka jää hieman alle ANC:n puoluekokouksen 50/50 päätöksen. Toisaalta on myönteistä, että yli puolet naisministereistä toimii perinteisesti miesten hallitsemilla aloilla, muun muassa puolustus-, ulko-, energia- ja kaivosministereinä. 

Ministeriöiden tehtäviä on muutettu ja uusia ministeriöitä perustettu. Merkittäviä uutuuksia ovat kansallisen suunnittelukomission (National Planning Commission, NPC) ja valvonta- ja evaluointiyksikön perustaminen presidentin kanslian yhteyteen. Valvonta- ja evaluointiyksikön tehtävänä on tarkkailla hallitusohjelman toimeenpanoa kansallisella, alue- ja paikallistasoilla.

NPC tulee toimimaan superministeriönä, joka koordinoi ministeriöiden välistä toimintaa siten, että ne työskentelisivät aikaisempaa koherentimmin hallituksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. NPC:n vastuulla on myös kansallisen toimintaohjelman (National Plan) laatiminen.

Huomio talouspolitiikassa

Arvostetun ja kokeneen Trevor Manuelin nimittäminen NPC:n vetäjäksi on osoitus siitä, että Etelä-Afrikan uusi johto pyrkii parantamaan hallituksen työsuoritusta. Samalla on haluttu vakuuttaa markkinat siitä, että maan talouspolitiikka jatkaa aiemmilla linjoilla.

Molempien yksiköiden tarkat toimenkuvat ja vastuut muotoutunevat lähi kuukausina, kun niiden toiminta käynnistyy täysimääräisesti uudessa hallituksessa. Näyttää siltä, että Trevor Manuelilla on pääministeriin verrattava asema hallituksessa. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole vielä tarkasti selvillä se, miten päätöksenteko ja vastuut jakautuvat NPC:n, varapresidentin ja eri ministeriöiden välillä. Tehtävissä on osittain jonkinasteista päällekkäisyyttä, sillä tähän asti varapresidentillä on ollut koordinoiva rooli.

Myös talousasioita ohjataan useammasta ministeriöstä, kun valtionvarainministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriöiden rinnalle on perustettu uusi taloussuunnitteluministeriö vastaamaan talouspolitiikan strategisesta visioinnista.

Uusi valtiovarainministeri Pravin Gordhan toimi aiemmin Etelä-Afrikan veroviraston johtajana. Hänet tunnetaan pätevänä henkilönä, joka on onnistunut saamaan maan verotulot huomattavaan nousuun. Gordhan on julkisissa esiintymisissään painottanut sitä, että talouspolitiikka tulee jatkumaan entisellä linjallaan.

Myös markkinat ovat ottaneet uuden hallituksen talouspoliittiset nimitykset hyvin vastaan siitä huolimatta, että hallituksessa on merkittävä määrä vasemmiston edustajia. Taloussuunnitteluministeri Ebrahim Patel on tekstiiliteollisuustyöntekijöiden liiton puheenjohtaja ja kauppa- ja teollisuusministeri Rob Davies kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen.

Todennäköisesti Zuman hallituksen talouspolitiikka jatkaa aiemmilla maltillisilla linjoilla. Hallitus joutuu kuitenkin pidemmällä tähtäimellä kovien paineiden alaiseksi. Ammattiyhdistysliike ja kommunistinen puolue ovat tukeneet Zumaa sillä edellytyksellä, että ne saisivat enemmän vaikutusvaltaa talouspoliittisessa päätöksenteossa. 

Uusia ministeriöitä

Zuman kabinetin muita kokonaan uusia ministeriöitä ovat taloudensuunnitteluministeriö (Economic Planning), maaseutukehityksen ja maakysymysten ministeriö (Rural Development and Land Affairs) ja nais-, nuoriso-, lapsi- ja vammaisministeriö (Women, Youth, Children an People with Disability).

Muutoksia on tullut myös aiempien ministeriöiden osalta siten, että niiden toimivaltaa tai nimeä on muutettu.

Energia- ja kaivosministeriöstä on tullut kaksi itsenäistä hallinnonalaa, opetusministeriö on jaettu perusopetukseen (Basic Education) ja korkeakoulutukseen keskittyviin ministeriöihin (Higher Education). Ympäristö on yhdistetty vesiasioiden kanssa (Water and Environment, aiemmin Environment and Tourism) ja turismia koskevat kysymykset on erotettu omaksi ministeriökseen.

Maatalousministeriöstä on tullut maa-, metsä- ja kalastusministeriö, asuntoministeriö on muutettu laajemmaksi yhdyskuntaministeriöksi (human settlement), turvallisuusministeriöstä on tullut poliisiministeriö sekä ulkoasianministeriö on muutettu kansainvälisten asioiden ja yhteistyön ministeriöksi (International Relations and Co-operation).

Kehitysyhteistyö ulkoministeriöön

Ulkoministeriön nimen muutos heijastelee ANC:n viimeisen puoluekokouksen linjauksia, jossa päätettiin, että ulkoministeriön tulisi ottaa hoitaakseen Etelä-Afrikan antama kehitysyhteistyöapu. Etelä-Afrikka on merkittävä avunantaja Afrikassa, jossa se osallistuu muun muassa rauhanturvaoperaatioihin, rauhanrakentamiseen ja konfliktien jälkeiseen jälleenrakennukseen. Hankkeita on tehty myös kolmikantayhteistyönä jonkun muun maan kanssa.

Ulkoministeriön nimeämisellä vastuutahoksi pyritään lisäämään avun koherenssia ja ottaa samalla kehitysyhteistyö osaksi ulkopolitiikkaa. Aiemmin valtiovarainministeriö on ollut vastuutaho kehitysyhteistyön osalta, vaikka kolmikantahankkeiden substanssia on hoidettu ulkoministeriössä.

Hallituksen kokoonpano on saanut lehdistössä ja tutkijoiden piirissä pääsääntöisesti hyvän vastaanoton.

Zuman kabinetissa painottuvat selkeästi ANC:n vaalimanifestin linjaukset. Taloudelliset kysymykset, maaseutukehitys, koulutus ja rikollisuuden vastainen toiminta sekä hallituksen päätösten toimeenpanon lisääminen ovat saaneet painoarvoa kabinetissa.  

Marjaana Sall
Suomen suurlähetystö, Pretoria

Tulosta

Päivitetty 1.6.2009


© Suomen suurlähetystö, Pretoria | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot